« de ochtendspits van Palm Springs | Home | onze vazen zijn veel groter »

February 16, 2007

leuke lampjes

Dit is geen gezichtsbedrog, dit zijn de lampen in de hal van het Marriott in Palm Springs. Ze zijn een meter of 6 hoog. Als wij ze in de voortuin zouden zetten, zou de kamer van Youri verlicht worden.

No TrackBacks

TrackBack URL:

Leave a comment

Monthly Archives

About this Entry

This page contains a single entry by Michiel Berger published on February 16, 2007 12:18 PM.

de ochtendspits van Palm Springs was the previous entry in this blog.

onze vazen zijn veel groter is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.