« feest in de tuin | Home | te laat voor avondeten dus uit eten maar »

September 23, 2007

een afbeelding voor u

Afgelopen week is de vloer van de tweede verdieping gestort. Ze zijn dus halverwege. En tot stahoogte is er gemetseld, de steentjes zien er mooi donker uit. We zijn tevreden.

No TrackBacks

TrackBack URL:

Leave a comment

Monthly Archives

About this Entry

This page contains a single entry by Michiel Berger published on September 23, 2007 4:54 PM.

feest in de tuin was the previous entry in this blog.

te laat voor avondeten dus uit eten maar is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.